Tietosuojaseloste

Kirjanpitopalvelun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
 
Kirjanpitopalvelu Tarja Anttila
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
Y-tunnus 1707903-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjanpitopalvelu Tarja Anttila / Tarja Anttila
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
puh 064174886
sähköposti tarja(a)kirjata.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kirjanpitopalvelu pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi asiakkaille. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään kirjanpitopalveluista kertomiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään edellä mainituista perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaille, kullekin henkilölle ja Verohallinnolle.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle tai muun viranomaisen tarkastajille.

Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle.

Lisäksi asiakkaan tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa säilytettäviin henkilötietoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Kirjanpitopalvelu Tarja Anttila
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
Tai sähköisesti tarja(a)kirjata.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
·         Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
·         Asiakkaalta itseltään toimeksiantosopimuksella
·         Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta
·         Asiakkaalta saatujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa yrityksen tiedot
·         Asiakkaalta saatujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa luottotiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kirjanpitopalvelu Tarja Anttilan ulkopuolelle. 
 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Laaturinki Oy / Webmestari Finland   * Nettisivut ja sähköposti
• Accountor Finago Oy / Procountor   * Taloushallinto-ohjelmisto
• eTasku Solutions Oy    * Taloushallintopalvelu
• S&J Soft Systems Oy / Datamike   * Taloushallinto-ohjelmisto
• Koho Sales Oy    * Sopimuskone
• Koho Sales Oy    * Procountor Toiminnanohjaus
• Puro Finance Oy    * Procountor Kassaturva
• Visma Solutions Oy / Visma Sign   * Allekirjoituspalvelu
• Google    * Analytics ja pilvipalvelu
• Microsoft    * Pilvipalvelu
• Dropbox   * Pilvipalvelu
• Verohallinto
 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tarkemmat käsittely- ja säilytysajat määräytyvät asiakkaan kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen (YSETAL2018) ehdoissa.

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan, mikäli asiakassuhdetta ei ole muodostunut.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjanpitopalvelun tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Kirjanpitopalvelun tietokoneissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

 

Seinäjoki 28.04.2018   Viimeisin päivitys 27.09.2022

Tarja Anttila

Etsi